Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:
1. Consument: onder consument wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.roxsrover.com een bestelling plaatst.
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 identiteit van de ondernemer
Roxs & Rover

Bezoekadres:
Landweringstraat 2
6133AH Sittard (Limburg,NL)

e-mailadres: info@roxsrover.nl
Kvk-nummer: 77001486
btw-identificatienummer: NL003151298B27
rekeningnummer: NL22 RABO 0349 7527 53

Artikel 3 toepasselijkheid
3.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop www.roxsrover.nl
3.2 door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.3 van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3.4 situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.5 onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.6 Roxs & Rover behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 4 persoonsgegevens
4.1 de gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Roxs & Rover vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en eventueel de bezorging op het juiste afleveradres
– bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de eigen webshop
– in de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de consument hiervoor toestemming heeft gegeven)

Artikel 5 het aanbod
5.1 Roxs & Rover verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage, antiek, tweedehands), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten in welke staat het product op dat moment is. Mocht u er prijs op stellen dat wij goederen komen bezorgen, dan raden wij u aan het product eerst te komen bekijken. Zo weet u zeker dat de staat van het product aansluit bij uw verwachtingen. Heeft u bij uw bestelling aangegeven dat u de producten (zonder bezichtiging vooraf) bezorgd wil hebben, dan gaat u er automatisch mee akkoord dat u, indien het product niet aansluit bij uw verwachtingen, de bezorgkosten zult voldoen. Deze bezorgkosten die dan vergoed dienen te worden, worden berekend aan de hand van de kilometers die google maps aangeeft vanaf de beurik 4 te Horn naar het adres waar het product/ de producten geleverd dienen te worden. De kosten hiervoor bedragen € 0,40 per kilometer (met een minimum van €15,00) er wordt retour gerekend vanaf ons adres in Horn, Limburg (NL). Het moment van bezorgen vindt in overleg plaats.
5.2 informatie, omschrijving, foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Roxs & Rover met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Roxs & Rover garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. In overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Roxs & Rover passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.3 Roxs & Rover verkoopt verlichting soms met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven / lengtes voldoen. Roxs & Rover raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Roxs & Rover verkoopt de verlichting normaliter exclusief lamp.
5.4 Roxs & Rover kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.5 doordat onze producten bij Roxs & Rover niet direct van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft. Wij proberen de andere partij hier ook zorgvuldig van op de hoogte te stellen om teleurstelling te voorkomen.

Artikel 6 prijzen & betaling
6.1 alle door Roxs & Rover vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzend- of bezorgkosten.
6.2 een gedeelte van de door Roxs & Rover aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen btw-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen btw vermeld op de factuur. De btw is dus niet aftrekbaar.
6.3 bestellingen via de website van Roxs & Rover kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– contante betaling bij afhalen/bezorgen van de bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant).
– via een betaalverzoek vanuit Roxs & Rover tijdens het afhalen/bezorgen van de bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant).
– betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en/of bezorgkosten over op bankrekening (IBAN): NL22 RABO 0349 7527 53 t.n.v. Roxs & Rover, onder vermelding van de artikelomschrijving.
6.4 het bestelde product kan pas worden opgehaald of wordt pas bezorgd zodra het volledige totaalbedrag op de bovenstaande bankrekening is bijgeschreven op bovenstaande rekeningnummer. Bij ophalen is het ook mogelijk om contant of via been betaalverzoek te betalen.
6.5 Roxs & Rover behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.6 speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.7 indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
6.8 alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
6.9 voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen.
6.10 de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6.11 in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6.12 mocht u nog twijfelen over de koop dan kunt u het product bij Roxs & Rover 5 dagen reserveren, dit is kosteloos. Na deze 5 dagen gaan we over tot een koop of zal het product weer online worden aangeboden.
6.13 zodra u het product langer dan 5 dagen wilt reserveren, of het product niet binnen de 7 dagen kunt komen ophalen, dan zal het totaalbedrag van het desbetreffende product volledig moeten worden betaald. U heeft dan in totaal 2 weken (van bestelling tot ophalen product) om het product op te halen.
Per week dat het product langer bij Roxs & Rover opgeslagen staat, zal er een percentage van het aankoopbedrag worden gerekend als opslagkosten, zie kostentabel
6.14. Wanneer u het product in de 2e week komt halen, dan zullen deze opslagkosten worden verrekend met het aankoopbedrag, u betaald dan niets extra. Vanaf de eerste dag van week 3 (vanaf het moment van reserveren), zal het aankoopbedrag per week worden verhoogd met de opslagkosten. Deze zullen moeten worden voldaan bij het ophalen van het product, contant of per pintransactie.
Mocht u bij het zien van het product toch afzien van de koop, dan zullen wij het aankoopbedrag minus de opslagkosten restitueren.

6.14 kostentabel opslagtarief Roxs & Rover
Aankoopbedrag percentage opslagkosten per week
€0 tot €50 —- 15%
€50 tot €200 —- 10 %
€200 en hoger —- 5 %
* de opslagkosten rekenen wij vanaf de eerste dag van de aangebroken week.
* de maximale opslagkosten per product zijn €35 euro per week

Artikel 7 levering
7.1 ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Roxs & Rover.
7.2 Indien gewenst kunnen kleinere producten verzonden worden met PostNL. Verzendkosten zijn voor rekening van de consument (tarieven volgens website PostNL). Alle producten zullen met zorg worden ingepakt, mocht het artikel toch schade oplopen kan Roxs & Rover hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7.3 voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten of bezorgkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
7.4 de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.5 als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.6 met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Roxs & Rover geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 8 retourneren
8.1 indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Roxs & Rover. Hierbij is het noodzakelijk dat u bij het retourneren het product/ de producten zorgvuldig verpakt. Mits Roxs & Rover constateert dat hier niet aan is voldaan, zullen de kosten van het product/ de producten niet worden vergoed. Voor producten die bezorgd worden, geldt dat direct bij levering aangegeven moet worden of het product retour gaat.
8.2 bij postbezorging zal het aankoopbedrag, nadat het proces van artikel 8.1 goed is verlopen worden vergoed. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
8.3 aankopen welke opgehaald /bezorgd zijn mogen bij Roxs & Rover worden geretourneerd, mits ze in dezelfde staat zijn als bij aanschaf. Dit moet dan direct telefonisch of per mail gemeld worden. Wanneer het artikel binnen 14 dagen na aankoop in exact dezelfde staat terug is bij Roxs & Rover zal het volledige aankoopbedrag worden gerestitueerd. Na 14 dagen zal Roxs & Rover gekochte producten niet meer terugnemen.
8.4 Roxs & Rover behoudt het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 9 intellectueel eigendom
9.1 de klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Roxs & Rover. Foto’s, afbeeldingen van Roxs & Rover mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

Artikel 10 overmacht
10.1 indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
10.2 partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 schadevergoeding
11.1 Roxs & Rover kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.
11.2 Roxs & Rover is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Roxs & Rover niet te voorzien gebrek.

Artikel 12 de overeenkomst
12.1 een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres of zodra er via de mail of telefoon een overeenkomst is gesloten. Zodra de order is bevestigd via een van deze media, hebben de klant en Roxs & Rover een geldige overeenkomst. Deze bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
12.2 alleen bestellingen met duidelijk vermelde naam, adresgegevens en telefoonnummer en acceptatie van de algemene voorwaarden worden in behandeling genomen door Roxs & Rover.
12.3 gereserveerde items worden maximaal 5 dagen vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.
12.4 de ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 conformiteit en garantie
13.1 eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
13.2 Roxs & Rover zorgt ervoor dat de producten worden gecontroleerd op mankementen. Deze zullen zorgvuldig worden gerepareerd voordat ze in de verkoop gaan. Zijn de producten niet conform, dan worden ze niet verkocht. De producten die verkocht worden bij Roxs & Rover zijn vaak ouder dan 40 jaar en kunnen na verloop van tijd niet voorziene mankementen vertonen, dit is een bepaald risico dat de klant bij aanschaf van een dergelijk product neemt. Dit is inherent aan vintage en antieke producten.

Artikel 14  geschillen
14.1 op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
14.2 het weens koopverdrag is niet van toepassing.